خانه / فرم‌های گزارش‌دهی / حفاظت شده: گزارش پنجم: آسیب‌شناسی وضعیت مددجویان